Business

Aká je vlastná zmenka a čo je potrebné aby obsahovala?

Zmenka patrí medzi druh cenných papierov, pričom ide vlastne o záväzok, podľa ktorého je konkrétna osoba povinná zaplatiť majiteľovi danej zmenky finančnú sumu, ktorá je v nej uvedená. Túto povinnosť úhrady je rovnako potrebné splniť v zadanom mieste a čase, ktorý je uvedený v zmenke. Tento druh cenných papierov sa upravuje v Zmenkovom a šekovom zákone, pričom sa v ňom zmenky rozdeľujú na cudzie a vlastné. Ich odlišnosť spočíva v tom, že pri cudzej zmenke je povinnosťou povereného človeka, ktorého zvolil jej vystaviteľ, aby zaplatil určenú zmenku vybranej osobe. Avšak pri vlastnej zmenke vystupuje sám jej vystaviteľ ako tá osoba, ktorá je povinná niekomu niečo uhradiť. Podľa oficiálnej terminológie sa osoby vystupujúce v zmenkových vzťahoch nazývajú nasledovne:

  • Trasant, trasat a remitent v cudzích zmenkách, pričom trasant predstavuje vystaviteľa zmenky, trasat je poverenou osobou,, ktorá je povinná zaplatiť finančnú sumu a remitent je osoba, ktorej sa má suma uhradiť. Samotná cudzia zmenka má taktiež svoj špecifický názov, a tým je trata.
  • Dlžník a remitent vo vlastných zmenkách, pričom dlžníkom je samotný vystaviteľ danej zmenky a remitent je rovnako, ako je to v prípade cudzích zmeniek osobou, ktorej sa platí určitá finančná suma. Vlastná zmenka má podobne svoj špecifický názov, ktorým je sola.

výpočet sumy zmenky

Vlastná zmenka Ezmluva.sk sa využíva najmä v tých prípadoch, kedy sa dlžník chce rýchlo zbaviť svojho dlhu voči remitentovi, pričom chce mať o tejto úhrade zabezpečený dôkaz. Pri vystavovaní vlastnej zmenky je však veľmi dôležité dodržať to, aby zahŕňala všetky potrebné náležitosti. Medzi tieto náležitosti patrí:

uhradenie sumy zmenky

  • Vyjadrenie o tom, že tento dokument je zmenkou, vo zvolenom jazyku, v ktorom je zmenka písaná
  • Prísľub o bezpodmienečnom uhradení finančnej sumy
  • Informácie o splatnosti, vrátane časových podmienok
  • Informácie o mieste, na ktorom má byť zaplatená
  • Informácie o remitentovi a dlžníkovi (teda kto má komu čo zaplatiť)
  • Dátum a miesto vystavenia dokumentu
  • Podpis a prípadné doplňujúce informácie o vystaviteľovi / dlžníkovi

V prípade, že niektorá z týchto náležitostí bude chýbať alebo nebude kompletná sa zmenka považuje za neplatnú.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aká je vlastná zmenka a čo je potrebné aby obsahovala?